Privacy Policy

Behandling av personuppgifter

Datasekretess är viktigt för Collage Foto och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Collage Foto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar om dig och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Collage Foto AB
Adolfsbergsgatan 14 B
702 27 Örebro
Sverige

Organisationsnummer: 559259-3866

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som kommer att behandlas är de bilder som tagits vid skolfotograferingen på din skola/förskola, uppgifter om ditt namn, personnummer (endast vid fakturabetalning), adress, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om de eventuella beställningar du gör hos oss och de uppgifter du lämnar i kontakt med oss.

Uppgifterna har antingen hämtats in direkt från dig vid fotografering, har hämtats från din skola eller har lämnats av dig och/eller din vårdnadshavare via vår hemsida eller vid övriga kontakter med oss.

Sker beställning av bilder med den fotograferades vårdnadshavare som beställare kommer personuppgifter om beställaren att behandlas för att fullgöra det avtal vi då träffar med denne på motsvarande sätt som de uppgifter vi behandlar om eleven.

På vilken grund behandlas dina uppgifter?

Avseende den behandling som sker uteslutande för skolans räkning är Collage Foto AB endast personuppgiftsbiträde åt skolan och inte personuppgiftsansvarig. För frågor om eller invändning mot skolans behandling av dina personuppgifter måste du vända dig till skolan. Collage Foto AB behandlar dock självständigt klasslistan i syfte att inhämta samtycke från eleven eller vårdnadshavaren, för att kunna ta del av skolfotobilderna via vår webbplats. Denna behandling sker med stöd av en såkallad intresseavvägning där vårt berättigade intresse av att behandla uppgifterna är att kunna hämta in samtycke till fortsatt behandling. Vi behandlar därefter bilder och övriga personuppgifter endast om ett sådant samtycke lämnas.
Samtycke lämnas i samband med inloggning på vår hemsida. Vi använder då dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt personliga konto i syfte att visa bilder, erbjuda och sälja produkter via vår webshop.

Om du beställer varor eller tjänster från oss kommer dina personuppgifter att behandlas för att fullgöra det avtal vi då träffar för att producera, leverera och ta betalt för det som då beställts.

Vi behandlar slutligen dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och eventuella reklamationer rörande beställningar. Sådan behandling sker, beroende på vilka uppgifter du lämnar till oss antingen för att vi skall kunna fullgöra vårt avtal med dig eller med stöd av intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att kunna hantera klagomål och kundtjänstärenden.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna kommer om du inte gör någon beställning av produkter från oss, att behandlas hos oss till utgången av det kalenderår efter året då samtycke till behandlingen lämnades, eller tills du återkallar ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till den behandling som sker på "min sida", och "Radera konto"

När uppgifterna behandlas för att fullgöra vårt avtal med dig så behandlas uppgifterna till dess leverans skett och du betalt för de produkter du fått. Därefter behandlas uppgifterna för marknadsföringsändamål under maximalt 12 månader efter att kundrelationen upphört. Om du inte betalar din faktura kommer dina personuppgifter att behandlas så länge som fakturan är obetald, eller om vår fordran mot dig säljs vidare, under maximalt 36 månader från försäljningstillfället.

Vi behåller och behandlar därutöver relevanta delar av dina personuppgifter om det finns lagstadgade krav på det, exempelvis för att fullgöra bokföringsskyldighet.


Vilka är dina rättigheter?


Rätt till tillgång:

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära information om de personuppgifter vi har om dig. Har du skapat ett konto hos Collage Foto kan du logga in och via ”min sida” ladda ned all information vi har om dig. Har du inte skapat något konto kan du kontakta Collage Foto för att få tillgång till dina uppgifter.


Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du har ett konto hos Collage Foto kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto.
Annars är du välkommen att kontakta oss med en begära om rättelse eller komplettering.

Rätten att bli bortglömd och rätten att göra invändningar:

Du har rätt att när som helst begära att vi slutar behandla de personuppgifter som behandlas av Collage Foto med stöd av ditt samtycke eller för marknadsföringsändamål. Kontakta oss om du vill utöva denna rättighet.

Du kan när som helst invända mot den behandling som sker för marknadsföringsändamål. Gör du det kommer personuppgifterna om dig att raderas. Du kan välja bort att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål exempelvis på följande sätt:

- Ändra inställningarna på ditt konto hos Collage Foto.

- Maila Collage Foto.

Du har även i övrigt rätt att göra invändning mot vår behandling av dina personuppgifter. Collage Foto fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa att vi har ett berättigat intresse att fortsätta behandla uppgifterna som väger tyngre än ditt intresse, eller då vi behöver fortsätta behandla uppgifterna för att kunna göra gällande rättsliga anspråk, exempelvis krav på betalning.

Din rätt till begränsning av behandlingen:

Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (fryses) om du anser att de personuppgifter vi behandlar inte är riktiga, om behandlingen skulle vara olaglig, om vi inte längre behöver spara eller behandla uppgifterna men om du trots detta behöver dem för att kunna göra gällande rättsliga anspråk eller om du invänt mot behandlingen och fram tills att vi hanterat din invändning.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:

Om du anser att Collage Foto behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på www.imy.se.

Till vilka mottagare kan dina uppgifter lämnas ut?

Dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part endast för att tillhandahålla de tjänster som erbjudits dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order, till betalningsleverantörer för hantering av din betalning, kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt till inkassobyråer. Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.